reklama.
vr1

SOUTĚŽ o zájezd do ZOO ve Dvoře Králové

Společnost NANO-GEL s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracujeme, vyhlásila soutěž o zájezd do ZOO ve Dvoře králové:


soutez_1Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost nano-gel s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Holečkova 789/49, PSČ: 150 00, IČ: 24250511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1988 (dále jen „organizátor“).

Soutěž je určena pro celé třídy základních škol na území České republiky. Soutěže se může zúčastnit přihlášená třída na úrovni ZŠ, která současně předloží prohlášení pedagogického dozoru, že se společně zúčastní školního výletu a zajistí tak dohled nad žáky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, či změnit její pravidla. Vyplněním soutěžního kupónu (dále jen „kupón“), nacházejícího se na webových stránkách a vybraných kontaktních místech, zveřejněných na webu společnosti se příslušná osoba zavazuje dodržovat bez výhrad pravidla soutěže.

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky: Odpoví prostřednictvím řádně vyplněného kupónu. Řádně a úplně vyplněný kupon zašle účastník na e-mailovou adresu organizátora soutěže.

Soutěž začíná dne 15. května 2015 a končí 15. června 2015. Organizátor nezařadí do soutěže kupóny došlé po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne 17. června v restauraci U svatého Jakuba v Nučicích. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže (jedna třída), a to podle pravidel uvedených tamtéž. Správné řešení spolu s výsledky soutěže budou uveřejněny na webových stránkách organizátora po vyhodnocení soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Ceny výhercům věnuje organizátor, případně společnost uvedená u zadání soutěže.

Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu, nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům, nebo třetím osobám cenami, nebo za škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít výherce na webových stránkách organizátora soutěže. Každá osoba, která vyplní a odešle kupón, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob. Odesláním kupónu soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností nano-gel s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv písemnou formou na adrese sídla organizátora odvolán, viz zpracování osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

V. Jak se zapojit do soutěže:

Návod a postup je uveden na www.stav-online.cz / aktuální nabídka/ soutěž

  • Vyžádejte samolepící aršík a odpovědní lístek pro nalepení
    • Telefonicky na čísle 776 444 212
    • Emailem na soutez-nano@seznam.cz
    • Provozovně v některé z provozoven
  • Nebo jiným způsobem z kontaktů uvedených stránkách společnosti.
  • Vyplněný zašlete na adresu nano-gel s.r.o.; pobox89; 150 00 Praha 5

reklama