reklama.
vr1

NADANÁ MLÁDEŽ

MŠMT považuje podporu a rozvíjení nadání, a to zejména v přírodních a technických oborech, za jednu ze svých hlavních priorit. Podpora nadaných je obsahem veškerých školských  dokumentů a prohlášení Vlády České republiky, které navazují na dokumenty Evropské komise. MŠMT podporuje každoročně nadanou mládež a pedagogy vzdělávající nadané žáky v několika dotačních programech např. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží, Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, Program Excelence středních škol, Program Excelence základních škol, Podpora nadaných žáků základních a středních škol. Každoročně jsou podporovány stovky projektů organizací a škol, které pracují s nadanou mládeží v celkové částce 73 mil. Kč.

Vzdělávací a finanční podmínky řeší vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která  stanovuje konkrétní podmínky pro vyhledávání (identifikaci) a způsob práce s nadanými žáky a úkoly pedagogicko – psychologických poraden a škol.

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020

Dne 9. září 2014 byla schválena poradou vedení Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020 (ke stažení zde: Koncepce podpory rozvoje nadani 2014-2020.pdf ), která řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané (v oblasti kognitivního nadání) od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání. Hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Jako strategický dokument se koncepce věnuje zejména stanovení priorit, klíčových opatření a hlavním směrům úkolů. Široký rámec koncepce je dán i tím, že řeší formální vzdělávání na školách, služby školských poradenských zařízení v oblasti nadaných, zájmové vzdělávání i různé aktivity dalších subjektů jakými jsou vysoké školy, Akademie věd ČR, NNO, firmy i zahraniční subjekty.

Koncepce vymezuje postupy pro zlepšení odborných kompetencí pro jednotlivé osoby pracující s nadanými dětmi, žáky a studenty. Jedná se o přípravu budoucích pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání. Dalším úkolem je také zajitit v systému DVPP dostatek kvalitních vzdělávacích programů zaměřených na tuto problematiku. Koncepce poukazuje na nutnost začlenit do požadavků na pedagogické profese v připravovaném karierním řádu i znalosti a dovednosti související s podporou rozvoje nadání a se vzděláváním nadaných. Koncepce vytváří rámec úkolů, které je nutno řešit v oblasti školských dokumentů v nadcházejícím období, aby nadaní žáci měli lepší podmínky pro individuální rozvoj. Ukazuje také na potřebu právních úprav pro zlepšení podmínek pedagogů pro práci s nadanými (např. zahrnout i nadané do skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zajistit prostupnost mezi jednotlivými typy škol). Současně navrhuje způsoby a formy pro posílení kontinuální podpory identifikace, rozvoje a uplatnění nadání.

Koncepce navíc předpokládá nastavení a zajištění potřebné koordinace jak v oblasti aktivit přímo spojených s péčí o nadané, tak i v oblasti informační, metodické a strategické.  Vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče. Hlavním úkolem současné koncepce je vybudování a koordinace hierarchicky strukturovaného systému, který specifikuje subjekty a jejich úkoly na jednotlivých stupních od ústředního článku (resortní a meziresortní pracovní skupiny) přes krajskou úroveň (krajská pracovní skupina péče o nadané) až po úroveň škol (koordinátor pro podporu nadání).

V celém systému hraje důležitou úlohu pedagog, který se bude ve škole touto problematikou zabývat (koordinátor pro podporu nadání). Zastřešující a iniciační složkou celého systému jsou pracovní skupiny (resortní a meziresortní) zodpovídající za širší přístup k metodickému řízení jednotlivých nižších článků.  Systém určuje úkoly v širší oblasti identifikace, rozvoje a uplatnění nadání pro jednotlivé články navrhovaného systému. Rozhodujícím hlavním článkem připravované celostátní sítě podpory nadání budou krajské sítě podpory nadání, které jsou úzce navázány na stávající pracoviště NIDV v regionech. Krajská pracovní skupina péče o nadané bude nabízet širokou nabídku aktivit pro kognitivně nadané žáky za využití všech regionálních kapacit a zdrojů. Vychází přitom ze specifických krajských podmínek, které jsou v každém kraji odlišné.

Implementační část koncepce počítá do roku 2016 s postupným zaváděním Systému podpory nadání s vybudováním krajské sítě péče o podporu nadání po celé ČR jako základním koordinačním článkem této národní sítě. Při zakládání této krajské sítě péče a podpory bude kladen důraz na využití aktivních a nejlepších subjektů působících v oblasti péče o nadané z řad pedagogů, kteří budou průběžně vzděláváni pro oblast péče o nadané. Odbornými subjekty krajské sítě budou vysoké školy, výzkumné ústavy, odborná pracoviště, které budou spolu s orgány státní správy vytvářet podmínky pro rozvoj nadání žáků. V přílohové části Koncepce jsou již konkrétní úkoly a jejich harmonogram, které je nutné řešit do roku 2017 pro naplňování ze strany MŠMT a přímo řízených organizací MŠMT. V další rozsáhlé příloze jsou konkrétní úkoly participujících subjektů (krajské úřady, vysoké školy a nestátní neziskové organizace), které si daly za cíl v rámci plnění této koncepce realizovat.

Vyhláška č. 55_2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání řeší systém identifikace a motivace nadaných žáků. Určuje účel a limity finančních prostředků poskytovaných MŠMT určených pro tuto formu práce s nadanou mládeží.

V ČR jsou každé dva roky skutečňovány mezinárodní konference a semináře k problematice práce s nadanou mládeží, kterých se zúčastňují přední odborníci z celého světa.

 

Zdroj: MŠMT

reklama