reklama.
vr1

Jak vybírat tábor

Jak vybrat správný tábor? Než pošlete své dítě na tábor, měli by jste vědět o daném táboře a pobytu co nejvíce informací. Splňuje Vámi vybraný tábor Vaše představy?


1. Má kvalifikované vedení?

Tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací a osoby schopné práce s dětmi (např. na základě dlouholeté zkušenosti – reference, historie tábora).

Být kvalifikovaným pro práci (hlavního) vedoucího tábora znamená mít potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti. V případech, organizuje-li tábor sdružení, jde většinou o ty, kteří na tábory jezdili již jako děti a kvalifikaci si postupně rozšiřují prostřednictvím kurzů. Ostatní provozovatelé získávají vedoucí například náborem – jednotlivců či celých týmů, kdy ovšem kvalifikace a praxe není zcela zřetelná. Záleží pak především na odpovědnosti a přístupu pořadatele. Správný pořadatel má určena měřítka pro výběr vedoucích (a instruktorů, praktikantů, rádců…), aby zajistil dobrý tábor. Je případné se na ně ptát. MŠMT se snaží zavést určitý řád mj. podmiňuje poskytnutí dotace nestátním neziskovým organizacím na pobytové akce (tábory) požadavkem, aby všichni odpovědní hlavní vedoucí dětských táborů byli držiteli osvědčení o absolvování základního vzdělávacího kurzu.

2. Má zajímavý program?

Program tábora je pestrý, zajímavý, ucelený, odpovídá věkovému složení účastníků, vychází z dlouhodobé činnosti a je zajišťován s dostatečným předstihem (např. připravená celotáborová hra).

Program je základní složkou náplně tábora a proto musí být pestrý a zábavný. Měl by dětem dávat prostor k realizaci, využití a rozšíření jejich schopností a vědomostí. Zároveň by pro ně měl být přiměřeně obtížný, aby některé děti „nediskvalifikoval“. Pro děti je také důležité, aby obsahoval nové různorodé zážitky, jež jsou nejlepším způsobem aktivního odpočinku od běžných stereotypů školního života. Soutěžení a kolektivní spolupráce poskytují mnoho příležitostí k výchově dětí k pozitivním hodnotám sounáležitosti a fair play a dobří vedoucí tyto příležitosti beze zbytku využívají. Program tábora je připraven s dostatečným předstihem, aby se s ním rodiče mohli seznámit.

3. Je bezpečný?

Tábor má pevný řád, je náplní i programem pro děti bezpečný, je legální akcí, ohlášenou orgánu hygienické služby i obecnímu úřadu, pro nouzové případy má připraven i krizový plán.
K zajištění bezpečnosti patří i zpracovaný plán pro řešení nouzové situace, jež nastávají sice zřídka, ale o to nepříjemněji mohou zaskočit nepřipraveného. Tábor, jehož pořadatel přistupuje k zajištění bezpečnosti zodpovědně, by měl mít úrazové pojištění pro účastníky a případně odpovědnostní pro vedoucí. Bezpečnost dětí je prioritou provozovatele tábora. Pro její zajištění je třeba učinit více kroků, přes nahlášení hygienické službě, dohodu s místně příslušným zdravotnickým zařízením a obecním úřadem až po pečlivé zajištění bezpečnosti při konkrétních činnostech pomocí zodpovědného dozoru i důsledného poučení dětí o pravidlech bezpečnosti. Tábor by také měl mít pevně daný řád, který přispívá k bezpečnosti všech přesným vymezením pravidel, jež respektují děti i vedoucí.

4. Je ve vhodných prostorách?

Tábor je připraven ve vhodných prostorách, včetně jeho zázemí, vyhovuje hygienickým podmínkám.

Tábory se konají ve vhodných prostorách a v příjemném prostředí, které je přínosné pro odpočinek a zdraví dětí. Vyhovující prostor je také takový, který odpovídá programu i věkovému složení dětí. A zatímco stanové tábory jsou vhodnější pro starší děti a vyvolávají pocit dobrodružství, např. pro alergiky bude vhodnější vybírat ubytování v chatce či v budově. Volba místa tábora podléhá vyhlášce MZd. č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky MZd. č. 148/2004. Ta mimo jiné stanovuje náležitosti prostorů pro spaní, společenskou a sportovní činnost, vaření a stolování i pro ošetřovnu s izolací nemocných.

5. Je zdravotně zabezpečen?

Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho povinností je dodržovat je.

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je prioritou každého seriózního pořadatele. Povinností provozovatele před započetím tábora je nahlásit konání na místně příslušnou hygienickou stanici. Dále dohoda s dětským lékařem, který působí v místě konání tábora a je schopen kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění. Samozřejmostí je pak také stálá přítomnost kvalifikovaného zdravotníka přímo na táboře. Ten vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů. Nutností pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací ze strany rodičů a jeho lékaře. Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je tedy zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval není zodpovědný!
Samozřejmě je zde také nutné upozornit na dodržování zákona 258 / 2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška ministerstva zdravotnictví 106 / 2001 ve znění vyhlášky 148/2004.

6. Má dostatek informací pro všechny?

O provozu, programu, personálním zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte mají rodiče dostatek informací předem. Většinou rodiče i děti mají možnost seznámit se s vedoucími na schůzce s rodiči případně i formou účasti na akci pro děti, kterou pořadatel připravuje.

Rodiče a samozřejmě i děti mají právo na jakékoli informace, o kterých si myslí, že se týkají tábora. Provozovatel by měl jasně vyjádřit, co všechno zahrnuje cena, dále by měl poskytnout všechny organizačně nezbytné informace, stručně tak i ty, které napomáhají pocitu pohodové a bezpečné akce. Bez pardonu by proto provozovatel měl rodiče vybavit informacemi o odjezdu, příjezdu, telefonickém a poštovním spojení na tábor na hlavního vedoucího a zdravotníka, seznamem doporučených věcí (pro konkrétní tábor) – a to vše nejlépe v písemné podobě. Rozsah dokumentace, kterou naopak provozovatel vyžaduje, je spíše známkou zodpovědnosti, s jakou k táboru přistupuje. Závazná přihláška, ve které se vymezují podmínky stornopoplatků a ke které se přikládá posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, dokládá, že provozovatel má zájem především o zdárný průběh akce a zdraví dítěte. Naopak provozovatel, který má na všechno vyhýbavé odpovědi, nebude mít asi všechno rozmyšleno a naplánováno.

7. Rozvíjí osobnost účastníka?

Tábor je přínosný pro rozvoj dětí – pomocí her mohou rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si od všedního školního života a odnesou si mnoho zážitků i dovedností.

8. Má důvěryhodného pořadatele?

Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem. Může doložit případná dobrozdání. V případě neziskového sektoru, například Statut uznané nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží.

reklama