reklama.
vr1

Rady právníka

Legislativa a některé vybrané normy pro práci s dětmi a mládeží a související

Veškeré zákony a vyhlášky můžete najít na stránkách Ministerstva vnitra

Zákony

* K základnímu vzdělání nepochybně patří znalost dvou dokumentů, který by jistě měl dobře znát nejen ten, kdo se chce věnovat práci s dětmi a mládeží:
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
* Tím, že se scházíte s oddílem, kroužkem či klubem se sdružujete. Proto byste měli znát
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* Jistě od dětí na přihláškách vybíráte a archivujete údaje. Pokud se nechcete dostat do problémů, pak je třeba respektovat
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
* Pokud s dětmi jezdíte na výlety do přírody, není špatné znát
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
* Pokud si sami spravujete klubovnu, neuškodí znát
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* Jednáte-li s často s úřady, může se hodit
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
* Pokud máte oddílové stránky na internetu, soubor se kterým vystupujete, nebo si hrajete písničky u táboráku, pak je dobré znát
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a jeho novelu 81/2005 Sb.
*Pokud vedete hospodaření vaší organizace, nebo jste ve funkci, kdy jste za něj zodpovědní, měli byste znát
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů
*Pokud žádáte o státní dotace, nastudujte si
Usnesení vlády ČR č. 114/2001 – Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
*Pokud zjistíte, že dítěti, které dochází do vašeho kolektivu někdo ubližuje, může vás poučit
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
* Dříve než vyjedete na tábor nebo delší výpravu, měli byste se pročíst
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zněj vcházející vyhlášky (viz. níže).

Zákon č.274/2003 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku veřejného zdraví

Zdroj: www.mvcr.cz

Vyhlášky

Vyhlášky, které vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů:
Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb
. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
Zdroj: www.khszlin.cz

Další

Deklarace práv dítěte

Úmluva o právech dítěte (zákon 104/1991 Sb.)

Dítě, jako každý jiný člověk, má stejné prává jako každý jiný. Prává dítětě jsou platné do osmnácti let, kdy dítě přestává být dítětem. Tyto základní práva upravuje Úmluva o právech dítěte, což je konvence platná mezi všemi národy, která stanovuje občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí.

Tato úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromáždením OSN 20. listopadu 1989. Celkově ji ratifikovalo 193 států. Pokud jde o dodržování úmluvy, tak to ve všem státech kontroluje Výbor pro práva dítěte OSN.

V této úmluvě se vyskytují dva hlavní body, a to práva dítěte a povinnosti státu. Mezi základní práva dítěte patří například právo na život, právo na jméno, právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí, duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život, právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení, právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním a další.

Mezi povinnosti státu vzhledem k dítěti patří například to, že stát musí přijmout opatření ke snížení dětské úmrtnosti, k zajištění podpory středního vzdělání, které je buďto bezplatné, nebo je dítěti v případě nutnosti poskytnuta finanční pomoc, k ochraně dětí před mučením, zbavením svobody, k podpoře reintegrace dětí, se kterými bylo nelidsky zacházeno, k zajištění odpovídající péče matce před porodem a mnoho dalších.

Porušování těchto práv je samozřejmě trestné a je velice přísně trestáno.

Zdroj: www.detskaprava.cz

reklama