reklama.
vr1

Licenční ujednání

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ k užívání online REZERVACE
na webu www.nabidkataboru.cz a www.ponukataborov.sk

V souladu s ustanovením § 46, § 61 a násled. zák.č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, uzavírají:

PhDr. Kamil Veselý – KV MEDIA
Sídlo společnosti: Pražského 608/21, 152 00 Praha 5
e-mail: nabidka.taboru@kvmedia.cz
www.nabidkataboru.cz
IČ: 60476931
Banka: mBank č.u. 670100 – 2211352857 / 6210
(dále jen „provozovatel“) 

a

uživatel software 

(dále jen „uživatel“)

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy provozovatel poskytuje umístění ubytovacího zařízení (tábora / pobytu) na serveru www.nabidkataboru.cz (dále jen licence).
2. Uživatel se zavazuje provozovateli hradit odměnu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je, získání oprávnění k výkonu práva užít software specifikovaný touto smlouvou a za pomoci tohoto software nabízel své produkty či služby prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet, a to za úhradu specifikovanou touto smlouvou.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Provozovatel zpřístupní uživateli software prostřednictvím veřejné počítačové sítě Internet a to poté, co uživatel předá provozovateli veškeré potřebné údaje v souladu s licenční smlouvou.
2. V případě, že uživatel neuhradí vyfakturovanou částku do data splatnosti uvedené na obdržené proforma faktuře, je provozovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a nadále neumožnit uživateli přístup k softwaru dodávanému dle této smlouvy.
3. Provozovatel je povinen poskytnout uživateli veškerou součinnost k tomu, aby počítačový program pracoval bezchybně a v souladu s jeho určením.
4. Provozovatel prohlašuje, že dodávaný software ani jeho obsah není zatížen žádnými právy třetích osob.
5. Uživatel prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré informace potřebné k administraci a obsluze počítačového programu, jakož i k využití veškerých jeho funkcí (dle oprávnění přístupu).
6. Uživatel se zavazuje, že žádná nabízená služba nebude v rozporu se zákonem. V případě, že provozovatel zjistí porušení této podmínky, je oprávněn aplikaci uživatele ihned zrušit bez náhrady škod vzniklých na straně uživatele.
7. Uživatel prohlašuje, že uvedené kontaktní údaje (uvedené v „nastavení kontaktu“) včetně IČ odpovídají skutečnosti.
8. Uživatel je povinen v případě ukončení podnikatelské činnosti vztahující se k tomuto softwaru, bezprostředně ukončit i provoz tohoto softwaru a oznámit toto bezodkladně provozovateli. 

Odpovědnost

1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za služby uživatele, stejně jako za kvalitu služeb.
2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uživatele na straně uživatele.
3. Provozovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku činnosti správce systému uživatele nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu. Provozovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálních serverů.

Rozsah poskytované licence

1. Provozovatel poskytuje touto smlouvou uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva jím vytvořený počítačový program (v rámci uživatele) užívat způsobem sjednaným touto smlouvou. Oprávnění k výkonu práv dle této smlouvy jsou poskytnuta na dobu specifikovaném protokolem.
2. Uživatel je oprávněn dodávaný software užívat pouze na veřejné počítačové síti Internet. Uživatel není oprávněn poskytnout tuto licenci třetí straně dle této smlouvy (podlicenci) dle ustanovení § 48 odst. 1) zák.č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, ani popř. postoupit licenci ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2) zák.č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.

Odměna provozovateli

1. Uživatel se zavazuje uhradit provozovateli cenu z realizované služby prostřednictvím online-rezervace systému ve výši 5% bez DPH
2. V případě, že se uživatel dostane do prodlení s úhradou licence dle této smlouvy, je provozovatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové dlužné částky za každý den, ve kterém je uživatel s úhradou v prodlení.
3. Částka za licenci musí být uhrazena na základě termínu stanoveném v proforma faktuře. Pokud tato částka nebude uhrazena v termínu, licence bude pozastavena a aplikace bude znepřístupněna, a to po dobu jednoho měsíce. Pokud nebude platba uhrazena ani do konce tohoto období, bude uživatel definitivně smazán vyřazen ze systému.

Doručování

1. Jestli že tato smlouva předpokládá jakýkoli úkon, oznámení či doručení písemnosti vůči druhé smluvní straně této smlouvy, bude takový úkon uskutečněn na adresy stanovené smluvními stranami této smlouvy jako adresy pro doručování, které jsou uvedeny výše.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na dobu 1 roku ode dne jejího uzavření, přičemž tato smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran vypovězena písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně na adresu určenou dle této smlouvy pro doručování. Výpovědní lhůta je v délce 30 dnů, která počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď dle této smlouvy doručena druhé smluvní straně této smlouvy.
2. Tato smlouva se ve všech výslovně neupravených otázkách řídí českým právním řádem, zejména zák.č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění, jakož i veškerými ostatními všeobecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky v písemné formě, pod sankcí neplatnosti takovýchto ujednání.
4. Všechny ujednání a podmínky v této smlouvě se budou vztahovat na a budou závazné pro právní nástupce příslušných smluvních stran a budou je zavazovat, jako by byli v této smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a kdekoliv je v této smlouvě zmínka o některé smluvní straně, platí, že zahrnuje a vztahuje se na nástupce takové smluvní strany, stejně jako by byli v takovém případě uvedeni.
5. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
6. Veškeré majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami. Jestliže smluvní strany touto cestou do 30 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran vyzvala druhou smluvní stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti předloženy na žádost kterékoli ze smluvních stran k rozhodnutí Hospodářské komory ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze. Rozhodčí nález bude konečná a závazný pro obě smluvní strany.
7. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.
9. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit pouze v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.
10. Od této smlouvy může uživatel odstoupit do 15 dnů ode dne poskytnutí plnění. V případě, že dodavatel nepředal druhé smluvní straně informace, které je povinen předat podle všeobecně závazných právních předpisů, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta patnáctidenní.
11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této smlouvy, informace tvořící tento obsah a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění, zejména informace týkající se provozu jejich systémů, zůstanou dle jejich vůle utajeny – tato smlouva má důvěrný charakter.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření za pomocí prostředků na dálku ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů.

reklama